BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

24

imieniny:

Danuty
Jana
Janiny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Jak uzyskać pomoc

Głównym zadaniem instytucji pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie trudnych sytuacjach życiowych. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy finansowej, usługowej i rzeczowej oraz kieruje do Domów Pomocy Społecznej.

Uprawnienia do otrzymania pomocy finansowej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

  1. Ubóstwa,
  2. Sieroctwa,
  3. Bezdomności,
  4. Bezrobocia,
  5. Niepełnosprawności,
  6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby,
  7. Przemocy w rodzinie,
  8. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
  9. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
  10.  Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo wychowawcze,
  11. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodzcy,
  12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  13. Alkoholizmu lub narkomanii,
  14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
  15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej,
  16. Sieroctwa.

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł zwanym „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 złzwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

Formy pomocy (wg ustawy o pomocy społecznej)

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały – przyznawany jest w oparciu o orzeczenie o minimum umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności. Zasiłek stały wypłacany jest dla osoby samotnej, bez dochodów w wysokości 529,00 zł, dla osoby w rodzinie wysokość świadczenia stanowi różnica między kryterium na 1 osobę  a dochodem na 1 osobę nie mniej niż 20,00 zł.
 • Zasiłek okresowy – przyznawany jest w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium rodziny a jej dochodem.
 • Zasiłek celowy  - wysokość zasiłku przyznawana jest uznaniowo w zależności od posiadanych środków i sytuacji rodziny.
 • Specjalny zasiłek celowy – przyznawany jest w szczególnych sytuacjach najczęściej na leczenie, wymaga udokumentowania poniesionych wydatków (f-ry, rachunki).

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna – działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.
 • bilet kredytowy,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłku stałego),
 • składki na ubezpieczenie społeczne (od zasiłku stałego),
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscach zamieszkania,
 • sprawianie pogrzebu osobom samotnym i bezdomnym,
 • dożywianie dzieci,
 • interwencja kryzysowa działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą,
 • kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 • rozdawnictwo żywności ( w miarę jej otrzymywania).

Jak ubiegać się o pomoc?

Ubiegając się o pomoc finansową należy złożyć w Ośrodku:

 • wniosek,
 • zaświadczenie o dochodach netto z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • zaświadczenie od lekarza (jeżeli w rodzinie występują problemy zdrowotne)
 • wyrok Sądu o płaconych  zobowiązaniach alimentacyjnych,
 • zestawienie zobowiązań na utrzymanie gospodarstwa domowego. 

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad w m-cu zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioskowana w oparciu o wywiad pomoc przyznawana jest w trybie decyzji administracyjnej od której przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem 14 dni od daty jej otrzymania.

Wypłaty przyznanych świadczeń realizowane są 2 razy w m-cu tj. 15-go i 25-go każdego miesiąca, w przypadku dnia wolnego termin wypłaty przesuwa się na dzień wcześniejszy.

Kalendarz

p Czerwiec 2018 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30