BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

17

imieniny:

Laury
Leszka
Marcjana

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lutowiskach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. 

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz. 998 ) 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i  wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej

 w Lutowiskach  p. nr 7 ( załącznik nr 1 i 2 do wypełnienia i pobrania w OPS.)

 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika  Ośrodka,
 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk
Kierownik GOPS. Lutowiska

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

application/pdf ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE (180.0 kB)

Informacja

Od miesiąca września 2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie uprawnień do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 ze zm.)

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”. 

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”. 

Szczegółowych informacji dotyczący nowego okresu zasiłkowego udzielają pracownicy OPS-u w Lutowiskach w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu (013) 461 00 55 lub 13 461 03 12

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Organ właściwy Wójta uprawniony do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. z 2017r. poz. 489) informuje, że od miesiąca sierpień 2017r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. poz. 489) 

,,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października”.

 ,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada”.

Informacja

Od miesiąca sierpnia 2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm.)

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowwcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku  następuje do dnia 31 października tego roku”.

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku”.

Ważne:  Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny.

W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą, zatem musiały udokumentować swój dochód. 

Szczegółowych informacji dotyczący nowego okresu zasiłkowego udzielają pracownicy OPS-u w Lutowiskach w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu (013) 461 00 55 lub 13 461 03 12

Rodzina 500+

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz 195) będzie realizował zadania w ramach Programu „Rodzina 500+”

Druki wniosku będzie można pobierać w siedzibie urzędu, I piętro pok. Nr 7 i Nr 8 oraz II piętro pok. Nr 16 
od dnia 1 kwietnia 2016 r. w godz. 700 – 1430

Program ,,Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. 
Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką w kasie banku (Punkt Kasowy w Lutowiskach).

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenia o dochodach. Do pierwszego okresu będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Więcej informacji udzielamy w siedzibie urzędu I piętro pok. Nr 7 i Nr 8 oraz II piętro pok. Nr 16 
tel. 13 461 03 12 lub 13 461 00 55

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uprzejmie informuje, iż została uruchomiona infolinia pod nr 800 100 990, za pośrednictwem której pracownicy Urzędu będą udzielać osobom zainteresowanym informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Niebieska Linia

pliki/lutowiska/files/aktualnosci/2015/Infolinia_przemoc.jpg

Ogłoszenie

Spotkania grupy AA odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17:30 w salce parafialnej na plebanii w Czarnej.


Kierownik GOPS

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk

Kalendarz

p Listopad 2018 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30