BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Sierpień

25

imieniny:

Belii
Ludwika
Luizy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Aktualności

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+, DOBRY START

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Lutowiska 

 NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+, DOBRY START

 Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 

Od 1 lipca 2019 roku można składać wyłącznie wnioski elektroniczne ( online) za pomocą:

- portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/
- ePUAP-u,
- bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do Programu,
- Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS (tylko wnioski 500+) 

Od 1 sierpnia 2019 roku można składać wnioski również w wersji papierowej:

 - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 – pok. Nr 18
- przesłać drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska 

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA NOWY OKRES 2019/2021 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzór-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-który-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START” 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. 

WAŻNE: Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca roku września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia nie będzie rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej, nie odebranie informacji w żaden sposób nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. 

W przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane:

- w wersji elektronicznej od 1 lipca 2019r.
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019r.

( II piętro Urzędu Gminy w Lutowiskach pokój Nr 18)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018r. poz. 554 ze zm.)

,,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października”.

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada”.

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Lutowiska

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Lutowiska 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmowane: 

- w wersji elektronicznej od 1 lipca 2019r.
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019r. 

( II piętro Urzędu Gminy w Lutowiskach pokój Nr 18) 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.)

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”. 

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”. 

Szczegółowych informacji dotyczący nowego okresu zasiłkowego udzielają pracownicy OPS-u w Lutowiskach w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu (013) 461 00 55 lub 13 461 03 12.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lutowiskach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. 

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz. 998 ) 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i  wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej

 w Lutowiskach  p. nr 7 ( załącznik nr 1 i 2 do wypełnienia i pobrania w OPS.)

 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika  Ośrodka,
 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk
Kierownik GOPS. Lutowiska

Kalendarz

p Grudzień 2018 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31