BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

21

imieniny:

Jana
Moniki
Wiktora

 
Strona główna /

Informacja o wynikach naboru partnera

Strona główna /

Informacja o wynikach naboru partnera

Informacja o wynikach naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Lutowiska nr 11/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.

W odpowiedzi na ogłoszony nabór w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 14. Komisja stwierdziła że oferta nie zawiera braków formalnych, jest kompletna i załączono do niej wszystkie wymagane załączniki.

 W trakcie obrad Komisja stwierdziła, że oferent:

  1. jest jednostką OSP z terenu gminy Lutowiska i jest wpisany do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego (załączono decyzję o włączeniu do KSRG),
  2. posiada doświadczenie w likwidacji szkód i zagrożeń oraz bierze udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, (przedstawiono potwierdzenie o ilości akcji ratowniczych w roku 2017 wystawione przez KP PSP Ustrzyki Dolne)
  3. dysponuje zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu,
  4. posiada doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze. 

W trakcie oceny merytorycznej Komisja przyznała następującą liczbę punktów
w poszczególnych kryteriach: 

a)      zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa – 8 pkt

b)      deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa - 5 pkt,

c)      propozycje podziału zadań między Partnera a Lidera w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie - 5 pkt

d)     proponowany zakres merytoryczny projektu z podziałem projektu na zadania oraz przewidywane rezultaty ich realizacji - 5 pkt

e)      doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze – 5 pkt,

f)       posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości -5 pkt

g)      propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po zakończeniu finansowania ze środków UE – 4 pkt. 

Łączna liczna przyznanych punktów – 37 ( na 39 możliwych). 

Zakres zadań partnera przewidziany do realizacji ramach projektu: 

1)      dostarczenie Liderowi wszelkich informacji oraz dokumentów niezbędnych
do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym także danych zawartych na stronie internetowej Partnera,

2)      prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych związanych z promocją Projektu zgodnie z wnioskiem i zawartą umową o dofinansowanie,

3)      dostarczanie Liderowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do terminowego składania sprawozdań i wniosków płatniczych.

4)      przekazywanie Liderowi niezbędnych informacji w formie sprawozdań dotyczących stanu przedmiotu Projektu w ciągu 7 dni od daty wezwania przez Lidera. 

Tym samym Komisja zarekomendowała wybór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lutowiskach jako partnera Gminy Lutowiska do projektu przygotowywanego w konkursie dla naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01 .OO-IZ.00-18-004/18

Wróć

Kalendarz

p Maj 2022 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31