BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Moja firma sukces Podkarpacia

Strona główna /

Moja firma sukces Podkarpacia

Projekt „Moja firma sukces Podkarpacia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Okres realizacji projektu 01.08.2016 r. – 31.12.2017 r. 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, powyżej 29 roku życia (w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych Kandydat musi mieć ukończone 30 lat), zamieszkujące w 4 powiatach województwa podkarpackiego: bieszczadzkim, leskim, brzozowskim i strzyżowskim będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne 

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • były karane za przestępstwo skarbowe oraz nie korzystają w pełni z praw publicznych i nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystają równolegle z innych bezzwrotnych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz
  w ramach Działania 7.3 RPO WP 2014-2020,
 • w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystały z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegają, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z Beneficjentem, i/lub pracownikiem Beneficjenta lub wykonawcą,
 • pozostają / pozostawały w ciągu ostatnich dwóch lat w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem lub wykonawcą,
 • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą prowadzoną wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności, w przypadku gdy członek rodziny zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej nie później niż miesiąc przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego,
 • zamierzają prowadzić działalność gospodarczą jednocześnie o tym samym profilu co przedsiębiorstwo prowadzone przez członka rodziny i pod tym samym adresem,
  z wykorzystaniem pomieszczeń w których jest prowadzona działalność. 

Priorytetowo traktowani będą Kandydaci spełniający następujące kryteria:

 • kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby powyżej 50 roku życia
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby bezrobotne i bierne zawodowo rodzice/opiekunowie prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia 

Łączna liczba Uczestników projektu wyniesie 80 osób fizycznych, w tym:

 • 40 mężczyzn,
 • 40 kobiet. 

Rekrutacja Uczestników Projektu zostanie przeprowadzona w terminie: IX – X 2016 r. Termin rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej. 

 • Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych
 • Selekcja zgłoszeń (ocena formalna i merytoryczna dokumentów)rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów,
 • Rozmowa z doradcą zawodowym
 • Ustalenie listy uczestników projektu 

80 Uczestników projektu uzyska wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie przebiegać będzie w 2 etapach:

 • I etap – szkolenie  (4 grup po 20 osób, na jedną grupę przypada 32 godziny szkolenia) z zakresu: prawo, księgowość, pisanie biznes planu. Szkolenie zakończy się testem egzaminacyjnym.
 • II etap – indywidualne wsparcie doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (na jednego uczestnika przypada 5 godzin doradztwa). Wsparcie doradcze dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika, będzie pomocne w przygotowaniu biznes planów, wniosków o przyznanie dotacji i harmonogramów. 

70 Uczestników projektu, którym zostanie przyznana dotacja inwestycyjna na rozwój działalności gospodarczej otrzyma wsparcie doradcze o charakterze specjalistycznym (na jednego uczestnika przypada 5 godzin doradztwa) – indywidualne spotkania z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji, zarządzania finansami oraz planowania i wykorzystywania okazji w podejmowanych działaniach służących rozwojowi działalności gospodarczej. 

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o:

 • Wsparcie finansowe (tzw. jednorazową dotację inwestycyjną) na rozwój działalności gospodarczej (dla 70 Uczestników projektu) – 23 tyś. zł
 • Wsparcie pomostowe finansowe (dla 70 Uczestników projektu) – 1600,00 zł co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności. 

Uczestnik projektu ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą, na którą otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej faktycznego rozpoczęcia (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31