BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

18

imieniny:

Kamila
Karoliny
Roberta

 
Strona główna /

Ogłoszenie

Strona główna /

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Lutowiska

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

 1. Kandydatami na członków komisji mogą być:

a)     członkowie organizacji pozarządowych

b)     członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

c)     osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.

2. Zgłoszenia powinny zawierać:

a)     dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

b)      dane kandydata na członka komisji

c)      przedmiot działalności statutowej organizacji

d)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

e)     datę i podpis osoby zgłaszającej

f)       pieczęć organizacji.

3. Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.

4. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 11 marca 2022 r.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31