BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

18

imieniny:

Kamila
Karoliny
Roberta

 
Strona główna /

Ogłoszenie

Strona główna /

Ogłoszenie

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.

W Urzędzie Gminy tworzona jest baza kandydatów na członków komisji konkursowych, których zadaniem jest ocena i opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lutowiska.

Kandydatami na członków komisji mogą być:

- członkowie organizacji pozarządowych

- członkowie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- osoby wskazane przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, nie będące ich członkami, posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenia powinny zawierać:

- dane organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- dane kandydata na członka komisji

- przedmiot działalności statutowej organizacji

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

- datę i podpis osoby zgłaszającej

- pieczęć organizacji.

Wzór formularza zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej można pobrać ze strony internetowej www.lutowiska.pl lub otrzymać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.

Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 27 lutego 2015 r.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31