BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

25

imieniny:

Borysa
Magdy
Marii-Magdaleny

 
Strona główna /

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w 2023 r.

Strona główna /

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w 2023 r.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 93/2022 Wójta Gminy Lutowiska z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lutowiskach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych, działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach

ogłasza otwarty konkurs ofert.

  1. 1.      Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób z terenu gminy Lutowiska, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

  1. 2.      Podmioty uprawnione do złożenia oferty na realizację zadań:

a)      Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327);

b)      Instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.).

  1. 3.      Opis zadania:

Zadanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach
w ramach zadania własnego gminy Lutowiska z zakresu pomocy społecznej – zgodnie
z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

  1. 4.      Zakres zadania i wymagania dotyczące sposobu jego realizacji:

a)    Zadanie obejmuje organizację i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Lutowiska w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy w wymiarze godzin zgodnym z wydaną decyzją administracyjną.

b)   Pod pojęciem wymiaru godzin świadczonych usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług, bez czynności przygotowawczych,
np. dojazdów do osób objętych pomocą.

c)    Usługi opiekuńcze realizowane na podstawie art. 50 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej obejmują:

- pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,

-          opiekę higieniczną,

-          zaleconą przez lekarza pielęgnację,

-          w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

d)       Usługi opiekuńcze winny być realizowane przez osoby posiadające przygotowanie zawodowe do wykonywania usług (np. wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia itp.).

e)        Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

f)         Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598) specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

g)        Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej o którym mowa powyżej określa rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych.

h)        Kwalifikacje osób realizujących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

i)          Osoby świadczące usługi opiekuńcze muszą posiadać aktualne badania lekarskie niezbędne do realizacji zadań. Usługi opiekuńcze będą realizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

j)          W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 w związku z realizacją zadania, Oferent zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych procedur i zaleceń określonych w obowiązujących przepisach prawa bądź wydawanych przez odpowiednie służby i organy państwa, w tym zobowiązuje się zabezpieczyć środki ochrony osobistej pracownikom w związku z realizacją zadania.

k)        W zakresie realizacji zadania, Oferent zobowiązuje się do ścisłej współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutowiskach, na zasadach określonych w umowie.

  1. 5.      Termin i warunki realizacji zadania:

a)        Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

b)        Szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu zostaną określone w treści umowy.

c)        Oferent nie może powierzyć realizacji zadania firmie zewnętrznej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

d)       Usługi, których dotyczy niniejsze ogłoszenie realizowane będą w miejscu zamieszkania osób, którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach przyznał usługi decyzją administracyjną.

e)        W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, oferent postępuje zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zasady postępowania podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w odniesieniu do ochrony danych osobowych określa art. 100 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

f)    Podmiot, który przyjął do realizacji zadanie jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdawczości – w zakresie określonym umową oraz zgodnie z obowiązkiem,
o którym mowa w art. 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

  1. 6.      Wysokość dotacji:

a)    Na realizację zadania, na podstawie projektu budżetu ustalonego na rok 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach posiada środki w kwocie 20.000,00 zł.

b)   Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej na dzień ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych lub zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

c)    Informacja o dotacjach przekazanych na realizację zadań tego samego rodzaju w roku bieżącym i poprzednim:

-     na realizację zadania w roku 2022 przekazano dotację w wysokości: 11.000,00 zł;

-     na realizację zadania w roku 2021 przekazano dotację w wysokości: 1.100,00 zł;

  1. 7.      Termin i tryb składania ofert:

a)        Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą
i adresem oferenta, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych w roku 2023 na terenie gminy Lutowiska”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lutowiskach, lub przesłać pocztą albo kurierem na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38-713 Lutowiska 14. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do GOPS.

b)        Ofertę należy sporządzić według następujących zasad:

-     Oferta winna być złożona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia
24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

-     Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego wniosku, należy wpisać „nie dotyczy”;

-     Wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu i składania w jego imieniu oświadczeń woli zgodnie z treścią wypisu z KRS, centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej lub innego rejestru. Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

-     Nie dopuszcza się możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian we wzorze wniosku określonym Rozporządzeniem.

-     Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

-     Nie dopuszcza się uzupełniania lub poprawiania złożonych ofert.

c)        Do oferty należy załączyć:

-     Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta. Dokument musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia;

-     W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów);

-     Kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

-     Statut;

-     Oświadczenie, że wszelkie dotacje otrzymane ze środków publicznych w ciągu ostatnich lat zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem;

-     Oświadczenie oferenta o dysponowaniu kadrą gwarantującą realizację zadania zgodnie z wymaganiami;

-     Umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie);

-     Fakultatywnie – rekomendacje, opinie.

d)       Oferty niezgodne z wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

e)        Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.

  1. 8.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a)         Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 pkt a złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez członków powołanej zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej komisji konkursowej.

b)        Komisja konkursowa dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 27 grudnia 2022 r.
o godz. 10:00
, a następnie przystąpi do sprawdzenia i oceny ofert.

c)        Przy sprawdzeniu i ocenie ofert stosuje się następujące kryteria:

-          formalne – oferty złożone przez podmioty inne niż wymienione w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, sporządzone wadliwie, niekompletne lub których wartość przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – podlegają odrzuceniu;

-          merytoryczne – zgodnie z treścią art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

d)       Na podstawie opinii komisji konkursowej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach dokonuje wyboru oferty.

e)        Niniejsze postępowanie konkursowe nie przewiduje trybu odwoławczego.

f)         Wybór ofert nastąpi do dnia 30 grudnia 2022 r.

g)        Wyniki dokonanego wyboru zostaną podane do wiadomości publicznej:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lutowiska;

-          na stronie internetowej Gminy Lutowiska;

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska;

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lutowiskach.

  1. 9.      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

a)        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska.

b)        W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iodgops@lutowiska.pl lub pod nr telefonu 13 461 00 55 oraz bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

c)        Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c), a także art. 9 ust. 2  lit. b) RODO oraz art. 25 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021r. poz. 2268)   tj. w celu zlecenia zadania publicznego.

d)       Pozyskane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
a następnie odpowiedni czas określony kategorią archiwalną dokumentów - ustawa
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 r. poz. 164 ze zm.)

e)        Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa, w tym
w szczególności osoby lub podmioty uprawnione do pozyskania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

f)         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości złożenia oferty w konkursie ofert.

g)        W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiadają Państwo prawo

-     dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

-     wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

h)             Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie podlegają decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  1. 10.  Postanowienia końcowe:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części na zasadach przewidzianych w art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty;

- żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Wyniki konkursu

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31