BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Strona główna /

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).

Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lutowiska poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska, pokój nr 1 (sekretariat) , w terminie do dnia 15.03.2019 r. do godziny 10:00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie:

„Konkurs na wybór partnera do projektu ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń "

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutowiska: www.lutowiska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 134610313.

Regulamiun konkursu do ogłoszenia o otwartym naborze na wyłonienie Partnera sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu.

Wzór oferty

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31