BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

20

imieniny:

Bazylego
Bernardyna
Krystyny

 
Strona główna /

Otwarty konkurs ofert

Strona główna /

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zwanej dalej ustawą
otwarty konkurs ofert
na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:


WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania
Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.
2. Formy realizacji zadania: 
Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:
- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację zajęć w różnych dziedzinach sportowych
- organizację różnych form szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych
- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 
w 2018 roku: 23 000,00 zł 
4. W roku 2017 zadanie w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 20 000 zł.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz mieszkańców gminy Lutowiska. 
2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego. 
3. Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
4. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy i/lub rzeczowy. Koszty merytoryczne realizacji zadania muszą obejmować co najmniej 90 % wszystkich kosztów zadania.
5. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
6. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz finansach publicznych. 


TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
a) szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania
2. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.lutowiska.pl/bip lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
4. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 
9 lutego 2018 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.


TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY 
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru.
2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
c) Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych zostanie odrzucona.
3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:
a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.
4. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty. 
5. Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
7. Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
8. Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
10. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
11. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.


TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2018 r.
2. Data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy 
o przyznanie dotacji.
3. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
o wsparcie realizacji zadania publicznego.


INNE POSTANOWIENIA

1. W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31