BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

 
Strona główna /

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w okresie od l stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej

Strona główna /

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w okresie od l stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie art. 25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), upoważnienia Wójta wydanego dnia 26 kwietnia 2014r. Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lutowiskach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz Pełnomocnictwa wydanego przez Wójta Gminy Lutowiska dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki i do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy, w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach

 ogłasza:

 Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w okresie od l stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: 

ORGANIZOWANIU I ŚWIADCZENIU USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KLIENTA, KTÓRY Z POWODU WIEKU, CHOROBY LUB INNYCH PRZYCZYN WYMAGA POMOCY INNYCH OSÓB, A JEST JEJ POZBAWIONY 

dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie tj.:

1)     organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń;

2)     osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;

3)     stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego - prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;

4)     spółdzielni socjalnych - prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;

5)     spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - prowadzących działalność

w zakresie pomocy społecznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

I. Rodzaj zadania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość dotacji na realizację zadania w roku 2021 określa się na kwotę 20 000 .zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Kwota powyższa może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Lutowiska w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje dotacje celowe na realizację zadań podmiotom wyłonionym w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

3. Nie będą dotowane oferty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

5. Kierownik Ośrodka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

 1) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

 2) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;

 3)zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub rozliczone nieprawidłowo.

7. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Kierownikiem Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lutowiskach. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.      Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe warunki wykonania zadania określone zostaną w umowie. Zakres i wymiar świadczonych usług ustali Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.

2. W sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Lutowiska z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed l stycznia 2021 roku, ani przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania określonym w umowie.

4. Refundacja środków nastąpi po podpisania umowy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach z oferentem.

5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

V.  Termin składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty na właściwych formularzach, zgodnie z realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057 ).

3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)    szczegółowy zakres rzeczowy i kadrowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zapewniający wykonanie zadania, w tym o wysokości środków własnych i uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty mogące mieć wpływ na ocenę zadania.

2)    termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4. Do oferty należy dołączyć:

1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:

a) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) w przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla podmiotu,

c) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwa lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;

2) inne jeśli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

a) upoważnienie do złożenia oferty na realizację określonego zadania publicznego,

b) zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutowiskach .,

c) upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie,

3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,

4) odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu-w przypadku kopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji. 

5. Do oferty na realizację zadania należy dodatkowo dołączyć:

1) wykaz działań promocyjnych podejmowanych przez oferenta,

2) szczegółową specyfikację 1 godziny usług wg wzoru stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,

3) informacje o planowanych wynagrodzeniach brutto dla osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z informacją o rodzaju umowy, na podstawie, której realizowane będzie zadanie, w tym relacje wynagrodzeń -pracowników merytorycznych do wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych, 

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

Uwaga: Załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie
 
(pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą). 

Uwaga: Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym
 
dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na
 zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). 

6. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach, ul. Lutowiska 14 , 38-713-Lutowiska, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie:

do dnia 30 grudnia 2020 roku do godz. 10.00.

7 Oferty złożone po terminie oraz zawierające błędy formalne nie uzupełnione w terminie 5 dni roboczych - od dnia powiadomienia pisemnego lub telefonicznego - zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta, każdy wniosek powinien być trwale połączony z załącznikiem. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Wybór ofert zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową

powołaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.

3. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie podmiot ma 5 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego lub telefonicznego - na dokonanie poprawek.

4. Oferty, które przeszły ocenę formalną przechodzą do oceny merytorycznej.

5. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)   wartość merytoryczną projektu - celowość oferty, uzasadnienie potrzeby realizacji, zakres rzeczowy, grupę docelową, zgodność z niniejszym ogłoszeniem, planowane rezultaty w kontekście programów i strategii Gminy Lutowiska oraz spójność rezultatów z celami projektu;

b)   koszt realizacji projektu, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów;

c)   wysokość dotacji wnioskowanej od Gminy, porównanie jej z zaplanowanymi źródłami dofinansowania projektu;

d)   możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych;

e)   doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze;

f)    wielkość planowanych wynagrodzeń brutto dla osób realizujących zadanie na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z informacją o rodzaju umowy na podstawie której realizowane będzie zadanie, w tym relacje wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych,
z zastrzeżeniem, że procentowy udział wynagrodzeń (wraz z pochodnymi ) opiekunek nie będzie mniejszy niż 70% przyznanej dotacji.

6. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację zadania.

7. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana

Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

8. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie.

9.Po ogłoszeniu wyników konkursu ofert, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach niezwłocznie podpisze z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu umowę o realizacji zadania.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31