BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

24

imieniny:

Joanny
Zdenka
Zuzanny

 
Strona główna /

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013 roku

Strona główna /

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013 roku

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

1. Rodzaj zadania
Upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.

2. Formy realizacji zadania:
Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad mieszkańcami tworzącymi reprezentację gminy Lutowiska w grze w piłkę nożną; reprezentowanie gminy w rozgrywkach sparingowych i ligowych, przygotowanie i utrzymywanie obiektów sportowych do rozgrywek piłkarskich, uzupełnianie wyposażenia sportowego reprezentacji gminy.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w 2013 roku: 19 550 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych )

4. W roku 2012 zadanie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I” w Lutowiskach, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wyniosła 17 622,67 zł.

 ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Lutowiska lub realizujące projekty na rzecz gminy Lutowiska.

2. Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

3. Dotacje zostaną przyznane organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

4. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

5. Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska może wynosić maksymalnie 80% wartości zadania. Finansowy wkład własny organizacji musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Pozostałe 10% może stanowić wkład osobowy.

6. Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.

7. Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.

8. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej www.bip.lutowiska.pl lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.

9. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz finansach publicznych.

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Realizacja zadań odbywać się będzie w 2013 roku z uwzględnieniem terminów i warunków określonych w umowie na podstawie szczegółowych zakresów rzeczowych zawartych w ofertach.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy wykaz rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania

2. Do oferty załączyć należy potwierdzony za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym) wyciągu z rejestru sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności dla podmiotu, potwierdzający posiadanie osobowości prawnej oraz prawo do zaciągania zobowiązań finansowych przez podmiot oraz statut organizacji.

3. Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2013 roku do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14.

TERMINY, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia naboru.

2. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:

a) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
d) planowany udział środków własnych organizacji lub pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
e) planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną jej członków
f) dotychczasową współpracę z samorządem.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej ze względu na możliwość podziału środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.

TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert nie może być dłuższy niż do 30 listopada 2013 r. Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31