BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Strona główna /

Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Rekrutacja do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 w terminie od 24.01.2024 r. do 07.02.2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumenty rekrutacyjne tj.:

  1. kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 stanowiącą załącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  2. oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu;
  3. klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowiącą załącznik nr 15 do Programu;
  4. klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

 należy złożyć w terminie od 24.01.2024 r. do 07.02.2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach (II piętro Urzędu Gminy, pok. 16), w godzinach urzędowania Ośrodka, za pośrednictwem operatorów pocztowych, elektronicznej skrzynki podawczej (Adres skrytki ePUAP:/MGOPSUD/SkrytkaESP) lub poprzez adres do doręczeń elektronicznych AE:PL-63268-36312-VFRSF-36

UWAGA: w przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem operatorów pocztowych – za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do GOPS.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą zostać opatrzone własnoręcznym podpisem Kandydata na uczestnika lub opiekuna prawnego. Dokumenty przesłane w postaci elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników Programu.

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Lutowiska/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach na środki finansowe z Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 planuje się objęcie wsparciem 3 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu w zależności od posiadanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Dokumenty rekrutacyjne, Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 oraz Regulamin rekrutacji i udziału
w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 do pobrania znajdują się w załącznikach poniżej.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta
lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
 lub
wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego.


Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem np. przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31