BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

 
Strona główna /

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska

Strona główna /

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lutowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lutowiska nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 stycznia 2013 r. do 21 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska (Lutowiska 14, 38-713 Gmina Lutowiska) w godz. od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi dotyczące projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lutowiska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (nr ewidencyjny działki i nr obrębu geodezyjnego), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2013 r. Równocześnie w związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać również
uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 18 marca 2013 r. Uwagi można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska (Lutowiska 14, 38-713 Gmina Lutowiska) albo w formie elektronicznej na adres gp@lutowiska.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza-studium”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lutowiska.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Wójt Gminy Lutowiska
Krzysztof Mróz

Załączniki:

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31