BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

20

imieniny:

Bogny
Rafaeli
Rafała

 
Strona główna /

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Strona główna /

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na wsparcie przez Gminę Lutowiska wykonywania zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty  wymienione w art. 3 ust.3  oraz art.11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 

 1. Rodzaj zadania

Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lutowiska.

 1. Formy realizacji zadania:

Wsparcie przyznane zostanie organizacjom, które przedstawią propozycje realizacji inicjatyw z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Lutowiska obejmujących:

- wspieranie rozwoju fizycznego mieszkańców poprzez organizację zajęć  w różnych dziedzinach sportowych

- organizację różnych form szkolenia sportowego dla dzieci,  młodzieży i dorosłych

- organizację i uczestnictwo w imprezach sportowych

- upowszechnianie zdrowego stylu życia poprzez aktywne uprawianie sportu

3.Cel jaki powinno realizować zadanie

Głównym celem jaki powinien zostać osiągnięty w wyniku realizacji  zadania jest promowanie i upowszechnianie wśród mieszkańców gminy Lutowiska kultury fizycznej.

 1.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania 
  w 2021 roku: 40 000,00 zł  
 2.         W roku 2020 zadanie w tym zakresie wykonywał Klub Sportowy „OTRYT-I”  Lutowiska, wysokość dotacji przeznaczonej na realizację  zadania wyniosła 40 000 zł. 

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1.       Oferty mogą składać organizacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie działające  na terenie gminy Lutowiska lub prowadzące działalność na rzecz  mieszkańców gminy Lutowiska.
 2.       Organizacje te nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3.       Dotacja zostanie przyznana organizacji, która złoży stosowną ofertę. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wójt przyznaje dotację  na realizację oferty wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.
 4.       Wsparcie finansowe realizacji zadania publicznego ze środków gminy Lutowiska  może wynosić maksymalnie 90% wartości zadania. Wkład własny organizacji (finansowy, osobowy lub rzeczowy) musi stanowić minimum 10% wartości całego zadania. Koszty realizacji działań zaplanowanych w zadaniu (bez kosztów administracyjnych) muszą obejmować co najmniej 95 % wszystkich kosztów zadania.
 5.       Środki z dotacji mogą być wydatkowane przede wszystkim na :

- wynagrodzenie dla osób pełniących funkcje trenerów/instruktorów,

- ubezpieczenie i koszty badań lekarskich uczestników zadania,

- organizację wydarzeń o charakterze sportowym (turnieje, zawody, mecze) w tym koszty transportu,

- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć sportowych,

- opłaty/licencje umożliwiające udział w  rozgrywkach sportowych,

- zakup i utrzymanie strojów sportowych,

- koszty administracyjne obsługi zadania ( do wartości 5 % dotacji),

- inne koszty będące bezpośrednio powiązane z realizacją zadania, niezbędne z punktu widzenia osiągnięcia zaplanowanych w ofercie rezultatów.

 1.       Wszelkie koszty ponoszone w ramach realizacji zadania publicznego, finansowane zarówno z dotacji jak i środków własnych oferenta zostaną uwzględnione w rozliczeniu zadania pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie realizacji zadanie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania nie będą uwzględniane.
 2.        W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości kwoty 500 zł. Zmiany powyżej 500 zł wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają sporządzenia aneksu do umowy. Przesunięcia, te są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego i nie mogą być dokonywane później, niż dwa miesiące przed zakończeniem terminu realizacji zadania publicznego. Naruszenie tego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
 3.       Przy szacowaniu wielkości wkładu osobowego należy określić czynności, które zostały powierzone wolontariuszom bądź członkom organizacji, czas ich realizacji oraz koszty jakie należałoby ponieść zatrudniając zewnętrzny personel. Wkład osobowy powinien być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych.
 4.       Kalkulacji wartości wkładu własnego rzeczowego należy dokonać jedynie w zakresie w jakim dany zasób będzie wykorzystany podczas realizacji zadania. Wkład rzeczowy powinien być skalkulowany wg ogólnie obowiązujących stawek rynkowych.
 5.   Organizacja zobowiązana jest do zawarcia w formularzu oferty dodatkowych informacji dotyczących rezultatów zadeklarowanych do osiągnięcia w realizacji zadania publicznego (pkt. 6 wzoru  oferty) mając na uwadze, że akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji polegało będzie  na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.
 6.     W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Gminy/Miasta oraz aneksu do umowy i nie mogą być dokonywane później, niż dwa miesiące przed zakończeniem terminu realizacji zadania publicznego.
 7.      Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje minimum 80 % założonych w ofercie rezultatów.
 8.   Organizacja pozarządowa, która wygra konkurs otrzyma środki finansowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a daną organizacją.
 9.   Nadzór nad realizacją projektu prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Lutowiska pracownicy Urzędu Gminy.
 10.   Pozostałe zasady przyznawania dotacji regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych. 

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1.       Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a)       szczegółowy wykaz rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)       termin i miejsce realizacji zadania publicznego

c)       kalkulację przewidywanych kosztów  realizacji zadania publicznego,

d)       informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

e)       informacje  o posiadanych zasobach  rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania z innych źródeł,

f)        deklarację o zamiarze odpłatnego bądź nieodpłatnego wykonania zadania

 1.       Oferta na realizację zadania publicznego powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzory oferty, umowy oraz sprawozdania są do pobrania ze strony internetowej http://bip.lutowiska.pl/ lub w Urzędzie Gminy Lutowiska w Gminnym Centrum Informacji.
 2.       Do oferty należy dołączyć aktualny na dzień składania oferty dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących (np. wyciąg z KRS).
 3.       Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem określającym nazwę zadania.
 4.       Kompletne oferty należy składać osobiście lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do
  15 lutego 2021 roku do godziny 15:00 
  w Sekretariacie Urzędu Gminy Lutowiska, 38-713 Lutowiska 14. 

TERMINY, TRYB  I   KRYTERIA  STOSOWANE PRZY 
DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

 1.       Rozpatrzenie ofert nastąpi w  terminie 14 dni  od daty zakończenia naboru.
 2.       Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać warunki ogólne:

a)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i ich rozliczania,

b)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z  zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

c)       Oferta, która nie będzie spełniała warunków ogólnych  zostanie odrzucona.

 1.       Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena merytoryczna, obejmująca:

a)      możliwość realizacji zadania przez podmioty składające oferty,

b)      przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      planowany wkład własny organizacji,

d)      dotychczasową współpracę z samorządem przy realizacji zadań publicznych.

 1.       Członkowie Komisji Konkursowej dokonują indywidualnie oceny merytorycznej mając do dyspozycji 24 punkty.
 2.       Wzór karty oceny stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego ogłoszenia.
 3.       W oparciu o ustaloną punktację Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty i przedstawia ją Wójtowi Gminy Lutowiska.
 4.       Aby oferta mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % z możliwych do zdobycia punktów.
 5.        Do realizacji zadania zostanie wybrana oferta/oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 6.       Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w przypadku konieczności podziału  środków między organizacje ubiegające się o realizację zadania.
 7.   Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych informacji lub dokumentów.
 8.   Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.
 9.     Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego zawarta zostanie po wyborze oferty bez zbędnej zwłoki. 

TERMIN  REALIZACJI 

 1.       Termin realizacji zadań zgłoszonych do konkursu ofert  nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2021 r. Datą rozpoczęcia realizacji zadania będzie data podpisania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 2.        Podmiot dotowany po zakończeniu zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową
  o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

INNE POSTANOWIENIA 

 1.       W ramach niniejszego konkursu nie zezwala się, by którakolwiek część zadania była realizowana  przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2.        Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę w tym kontrolę wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków stanowiących wkład własny zleceniobiorcy. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu. Przedmiotem kontroli będą między innymi dokumenty finansowo - księgowe (faktury, rachunki, umowy itp.) mając na uwadze, że środki przeznaczone na dotację są środkami publicznymi. 

 

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdzania

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30