BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

17

imieniny:

Brunony
Sławomira
Wery

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 27 listopada 2020 r., o godzinie 1000.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny. 

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia i złożenie ślubowania przez Radną Beatę Lisowską wybraną
  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lutowiska zarządzonych na dzień 22 listopada
  2020 r.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 5. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizacje zadania publicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela Gminy we władzach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
 14. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.

Materiały na sesje

Wróć

Kalendarz

p Maj 2022 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31