BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

19

imieniny:

Celestyny
Iwony
Piotra

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXI sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 29 grudnia 2020 r., o godzinie 1000. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny. 

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XX sesji Rady Gminy Lutowiska.
 4. Uchwalenie Budżetu Gminy Lutowiska na rok 2021.
 5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lutowiska na lata 2021 - 2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia
  oraz trybu ich pobierania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy we władzach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury
  i Zdrowia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Lutowiska.
 12. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Materiały na sesje

Wróć

Kalendarz

p Maj 2022 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31