BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Listopad

29

imieniny:

Błażeja
Margerity
Saturnina

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 30 marca 2021 r., o godzinie 1000.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Lutowiska

 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

   Sprawozdanie z działalności GOPS w Lutowiskach za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zamiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok

 6. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021 Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska
   Załącznik do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska

 11. Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2020

   Informacja o realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie gminy Lutowiska w roku 2020.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2021 roku Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2021 roku.
   Załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska w 2021 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Brzegach Górnych w drodze bezprzetargowej Głosowanie jawne

   Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Brzegach Górnych w drodze bezprzetargowej.
   Załącznik do projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Brzegach Górnych w drodze bezprzetargowej.

 14. Informacja o pracy Wójta między sesjami Głosowanie jawne
 15. Wolne wnioski i zapytania Głosowanie jawne
 16. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2022 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30