BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2013r. poz. 594/ zwołuję na dzień 28 czerwca 2016r.o godz. 800 XVII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego.
 7. Zmiany w budżecie gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Wołosate.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Lutowiska w drodze bezprzetargowej.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/191/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XII/60/2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lutowiska.
 17. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Gądek

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31