BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

07

imieniny:

Estery
Kiry
Rudolfa

Jak uzyskać pomoc /

Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych
 

Zarówno  zasady przyznawania, jak i też sposób  obliczania dodatków mieszkaniowych regulują przepisy  ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (tj. Dz. U. z 2017r.poz. 180) oraz rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.), które nie przewidują możliwości uznaniowego przyznawania świadczenia.

Osoba ubiegająca się o taką formę pomocy w regulowaniu opłat za zajmowany lokal mieszkalny musi spełniać wszystkie określone warunki w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza możliwość uzyskania świadczenia.

Przyznaje się go na wniosek osoby uprawnionej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek ten nie może być niższy od 2 % najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji oraz nie może być wyższy od 70 % wydatków na powierzchnię normatywną.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy Państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznaje się go do bieżących opłat mieszkaniowych. 

Kryteria ustawowe:

1.   Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Dodatek przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się
    w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2.   Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.

      Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom - jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:


175 % kwoty najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 1750,00 zł),
125 % kwoty najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie to jest 1250,00 zł na osobę). 

3. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej

- zróżnicowanej w art. 5. ust. 1. powołanej wyżej ustawy - w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może być większa
niż powierzchnia określona ustawowo.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

a)   30%,

b)   albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Do obliczania dodatku zgodnie z art. 5. ust. 3. powołanej ustawy przewiduje się możliwość przyjęcia zwiększonej powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje:

- osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim

- osoba  niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju.

Kompetencje do orzekania o zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju należą do powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku,  poz. 776 z późn. zm.).

Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatku, jego wypłacania i wstrzymywania można uzyskać telefonicznie tel. 13 4610055 oraz osobiście w pokoju nr 7 Pani Danuta Sura.

Kalendarz

p Lipiec 2022 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31