BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Sierpień

08

imieniny:

Izy
Rajmunda
Seweryna

Jak uzyskać pomoc /

Świadczenia rodzinne

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - uchylony
 4. samotnego wychowywania dziecka,
 5. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 7. rozpoczęcia roku szkolnego,
 8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.   

 I. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka  

Jest jednorazowym świadczeniem w wysokości 1000 zł. Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Może być również wypłacony opiekunowi faktycznemu, jeżeli wcześniej nie został przyznany osobie                 z pierwszej wymienionej grupy uprawnionych.

W przypadku urodzenia lub przysposobienia więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko. Dodatek wypłacany jest jednorazowo, do zakończenia pierwszego roku życia.

Aby otrzymać dodatek trzeba być uprawnionym do zasiłku rodzinnego (podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych dodatków).

Dodatek przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną:

 • do dnia  31-12-2011roku - zaświadczeniem lekarskim należy potwierdzić co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną
 • od 01-01-2012 roku zaświadczeniem lekarskim należy potwierdzić pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

II. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

1 maja 2004 r. przestała obowiązywać ustawa o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. Zasiłek wychowawczy zastąpił  dodatek do zasiłku rodzinnego  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ustawowa wysokość dodatku - 400 zł miesięcznie.

Ustawa określa następujące przypadki, w których dodatek nie przysługuje:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie w okresie korzystania z urlopu (chodzi o pracę zarobkową),
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej 5 dni w tygodniu  z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 5. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

III.  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - uchylony

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzona ustawą   z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej , z dniem 01 września 2005 roku uchyliła art.11 określający uprawnienie do przyznania i wypłaty dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

IV. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

dodatek przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

UWAGA: Osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji, orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem 

Wysokość dodatku wynosi 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00zł. na wszystkie dzieci. 

W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 złotych na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 złotych na wszystkie dzieci.

V. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania  w rodzinie wielodzietnej

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

W wysokości 80,00zł. miesięcznie na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego 

VI.  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przyznawany jest:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność,
 • powyżej 16 roku życia do 24 roku życia - jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pomoc przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Dodatek wypłacany jest również osobie uczącej się.

Wysokość pomocy uzależniona jest od wieku dziecka. Kolejny raz twórcy ustawy dali wyraz założeniu, że potrzeby wzrastają wraz z wiekiem dziecka i dlatego starszym dzieciom potrzebne jest większe wsparcie.

Dodatek wypłacany będzie w kwocie:

 • 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Rada Gminy w drodze uchwały może podnieść kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego. Podwyższenie kwot dodatków finansowane jest ze środków własnych gminy.

VII.   Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jest to nowe świadczenie. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (jeśli wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • osobie uczącej się. 

Dodatek  przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wysokość dodatku wynosi 100 zł na dziecko.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
Wniosek złożony po tym terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

VIII. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka
 • opiekunowi prawnemu
 • albo opiekunowi faktycznemu dziecka
 • osobie uczącej się:

W związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjalnej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej sie  orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Chodzi o sytuację, kiedy dziecko mieszka np. w internacie lub na stancji. Dodatek związany z zamieszkiwaniem (potwierdzonym czasowym zameldowaniem) wypłacany jest w wysokości 90 zł miesięcznie albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły  ponadgimnazjalnej a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej, Dodatek związany z dojazdem wypłacany jest w wysokości 50 zł miesięcznie.

Opisany dodatek jest nową formą wsparcia. Przysługuje w okresie zasiłkowym, 
przez 10 miesięcy - od września do czerwca - czyli przez okres uczęszczania do szkoły.

Postępowanie w sprawach przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Aby otrzymać świadczenia rodzinne na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych należy złożyć:

 • wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 • wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego

wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach 38-713 Lutowiska 14, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Wnioski złożone po 10 dniu miesiąca skutkują wypłatą świadczenia w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

Podmioty realizujące zadania w zakresie świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne realizują:

 • organ właściwy;
 • samorząd województwa w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Organem właściwym w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Samorząd województwa realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy:

 1. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Wymagane dokumenty:

 Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o wysokości:
   • dochodu
   • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
 • należnego podatku
   • zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
   • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiągany przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągany przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
    • wysokości dochodu,
    • wysokości należnych składek n ubezpieczenie społeczne,
    • wysokości należnych składek n ubezpieczenie zdrowotne,
    • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
    • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
    • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
 • dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeśli wychowujemy dziecko niepełnosprawne),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • zaświadczenie organu emerytalno rentowego, że osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie pozostawania na urlopie wychowawczym, była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
 • zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki,
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1, pkt.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy.
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację albo kopie aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy również dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu. Będą to odpowiednio:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich dorosłych członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego opodatkowaniu, wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcji
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, lub ugodzie przed mediatorem oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny

UWAGA: W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA: Przedstawiona lista wymienia tylko najważniejsze dokumenty konieczne przy składaniu wniosków. Szczegółowych informacji, o tym jakie dokumenty należy przedstawić w konkretnej sytuacji, może udzielić nam organ właściwy

Wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych

 1. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba, odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
 2. Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba uprawniona nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń rodzinnych nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do świadczeń rodzinnych wygasa.

Kalendarz

p Maj 2022 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31