BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

O gminie /

Podstawowe dane statystyczne

PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII)

Miejscowości wiejskie - 29

Sołectwa - 7

Powierzchnia - ha 47 563

LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII)

Ludność faktycznie zamieszkała - 2 169

Ludność na 1 km2 - 5

W % ogółem ludność w wieku:

przedprodukcyjnym - 21,7%

produkcyjnym - 67,4%

poprodukcyjnym - 10,9%

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 48,4

Kobiety na 100 mężczyzn - 96

Na 1000 ludności:

zgony - 7,7

przyrost naturalny - 0,5

urodzenia żywe - 7,2

małżeństwa - 6,3

RYNEK PRACY (STAN W DNIU 31 XII)

ogółem - 347

mężczyźni - 175

kobiety - 172

Bezrobotni zarejestrowani

ogółem - 184

mężczyźni - 83

kobiety - 101

ZASOBY MIESZKANIOWE

Mieszkania - mieszk. 672

Przeciętna powierzchnia użytkowa

1 mieszkania - 68,2 m2

na 1 osobę - 21,1 m2

Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:

wodociąg - 631

ustęp spłukiwany - 600

łazienka - 597

centralne ogrzewanie - 417

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

Budynki mieszkalne oddane do użytkowania - bud. 4

mieszkania - 4

izby - 26

powierzchnia użytkowa mieszkań – 627 m2

GOSPODARKA KOMUNALNA

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności

z wodociągu - 60,3%

z kanalizacji - 54,4%

z gazu - 0,0

Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych

zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca - 11,8 m3

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach na 1 mieszkańca - 0,0 kW*h

zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca - 0,0m3

EDUKACJA I WYCHOWANIE

Współczynnik skolaryzacji brutto

szkoły podstawowe - 90,17 %

szkoły gimnazjalne - 90,43 %

Uczniowie przypadający na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych) - 15,60

gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych) - 3,40

OCHRONA ZDROWIA (STAN W DNIU 31 XII)

Zakłady opieki zdrowotnej

ogółem - ob. 1

publiczne - ob. -

niepubliczne - ob. 1

Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną - osoba -

TURYSTYKA

Obiekty noclegowe (bez kwater agroturystycznych, stan w dniu 31 VII)

ogółem - ob. 16

hotele - ob. 1

pensjonaty - ob. -

Miejsca noclegowe (stan w dniu 31 VII) - msc 830

Korzystający z noclegów - osoba 16 497

Udzielone noclegi - nocleg 43 334

KULTURA I SZTUKA

Biblioteki i filie - ob. 1

Czytelnicy w ciągu roku - osoba 267

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności - osoba 123

Kina stałe - ob. -

Muzea łącznie z oddziałami - ob. -

Zwiedzający muzea i oddziały - osoba -

GOSPODARKA

Podmioty gospodarcze (stan w dniu 31 XII)

ogółem - jed.gosp. 362

sektor publiczny - jed.gosp. 15

sektor prywatny - jed.gosp. 347

Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD 2004

Sekcja A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo - jed.gosp. 154

Sekcja B - Rybactwo - jed.gosp. -

Sekcja C - Górnictwo - jed.gosp. 1

Sekcja D - Przetwórstwo przemysłowe - jed.gosp. 33

Sekcja E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - jed.gosp. 1

Sekcja F - Budownictwo - jed.gosp. 15

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów

użytku osobistego i domowego - jed.gosp. 33

Sekcja H - Hotele i restauracje - jed.gosp. 39

Sekcja I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność - jed.gosp. 25

Sekcja J - Pośrednictwo finansowe - jed.gosp. 2

Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - jed.gosp. 20

Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i

powszechne ubezpieczenie zdrowotne - jed.gosp. 7

Sekcja M - Edukacja - jed.gosp. 8

Sekcja N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - jed.gosp. 2

Sekcja O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała - jed.gosp. 22

Sekcja P - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników - jed.gosp. -

Sekcja Q - Organizacje i zespoły eksterytorialne - jed.gosp. -

OCHRONA ŚRODOWISKA

Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza

pyłowych - t/r -

gazowych - t/r -

Pomniki przyrody - szt 33

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody budżetu gminy ogółem - zł 9 066 027,20

Wydatki z budżetu gminy ogółem - zł 7 944 427,82

Gmina w statystykach

Dane statystyczne:

Gęstość zaludnienia 4 os/km2

Liczba mieszkańców – 2037 osób

8 form ochrony przyrody

107 km szlaków i ścieżek górskich

106 km szlaków rowerowych

146 km szlaków końskich

90% zalesienia

Miejsc noclegowych – 2593

FORMY OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE LUTOWISK

obszar chronionego krajobrazu

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2685.0 ha

park krajobrazowy

Park Krajobrazowy Doliny Sanu: 21901.0 ha

specjalny obszar ochrony (SOO)

Bieszczady: 45181.0 ha

użytek ekologiczny

2061.0 ha

park narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy: 22953.0 ha

Bieszczadzki Park Narodowy - otulina: 21789.0 ha

zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Wieś Krywe: 209.0 ha

Młyn w Hulskiem: 53.0 ha

Cerkiew w Hulskiem: 21.0 ha

Cmentarz w Ruskiem: 4.9 ha

Wieś Smolnik: 4.4 ha

Młyn w Dwerniku: 0.61 ha

Cmentarz w Stuposianach: 0.21 ha

rezerwat

Hulskie im. Stefana Myczkowskiego: 191.0 ha

Krywe: 183.0 ha

Zakole: 5.1 ha

Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku: 4.9 ha

obszar specjalnej ochrony (OSO)

Bieszczady: 45181.0 ha

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31