BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Wrzesień

19

imieniny:

Januarego
Konstancji
Leopolda

Urząd Gminy Lutowiska /

Podatki i opłaty

Uwaga!

Od  1 lipca 2019 r. obowiązują nowe jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz obowiązkowych załączników - określone przez Ministra Finansów
w Rozporządzeniach  z dnia 30 maja 2019 r. oraz 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1104, Dz. U. 2019 poz. 1105 oraz Dz. U. 2019 poz. 1126).

Do składania deklaracji  i informacji oraz korekt z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe uchwalone przez Radę Gminy Lutowiska

Druki deklaracji i informacji są dostępne na ogólnopolskim portalu podatkowym pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. deklaracje i informacje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych budynków lub ich części:
  a) od domków letniskowych - 7,77 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  b) od garaży - 5,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) od budynków gospodarczych i szop drewnianych - 4,10 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  d) innych nie wymienionych pod lit. a), b) i c) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 6. od budowli - 2% ich wartości,
 7. od gruntów:
  a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1m2 powierzchni,
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,63 zł od 1ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1m2 powierzchni
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t. włącznie 600,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 800,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 100,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 500,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 1 620,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton 2 040,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1 940,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 2 060,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 2 100,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 620,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 1 840,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton: 1 940,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2 100,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 2 200,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 2 700,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej5,5 tony 800,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 020,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej12 ton 1 220,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 400,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 1 600,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 1 800,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 1 900,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 2 100,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 600,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 1 900,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 200,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 100,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 2 800,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 1 020,00 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi-jedna 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton: 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 900,00 zł

- o liczbie osi- dwie 
c) równej lub wyższej niż 12 ton mniejszej niż 38 ton: 1 000,00 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1 300,00 zł
- o liczbie osi- trzy 
d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton: 1 100,00 zł
e) równej lub wyższej niż 38 ton 1 400,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

- o liczbie osi-jedna
a) wyższej niż 12 ton i mniej niż 25 ton; 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1 100,00 zł

- o liczbie osi-dwie 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 600,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 1 900,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 400,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 1 600,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniej niż 22 miejsca 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1600,00 zł


Podatek leśny


Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol Ls).

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian. 
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny DL-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku

Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 42,2356 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,1178 zł.


Podatek rolny w 2019 r.


Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów. 
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 135,90 zł.
2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 271,80 zł.


Szanowni Państwo

 Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Lutowiska. W związku z koniecznością dostosowania gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej, Gmina zobligowana została do odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez jej mieszkańców. W tym celu Rada Gminy w Lutowiskach przyjęła Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lutowiska. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, wzoru deklaracji, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

 Druk deklaracji jest podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Lutowiska. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy podać datę i przyczynę nastąpienia zmiany. Obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje w momencie zmiany stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy a także w momencie zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i zmiany ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości niezamieszkałej.

Obecnie w związku ze zmianą stawki opłaty proszę o złożenie korekty deklaracji w Urzędzie Gminy w Lutowiskach (pokój nr 12) lub złożenie deklaracji po raz pierwszy przez osoby, które jej nie złożyły.

 W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze (art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co wynika z nowych przepisów?

• Mieszkańcy nie będą posiadać indywidualnych umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady.

• Gmina Lutowiska w drodze przetargu wybrała firmę odbierającą odpady ze wszystkich posesji na terenie Gminy.

• Opłaty za odbiór wszystkich odpadów komunalnych od mieszkańców będą wnosić na rzecz gminy właściciele /zarządcy / nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne.

• Odbiorem odpadów zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno domów jednorodzinnych, bloków należących do wspólnot, jak również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wytwarzających odpady komunalne (takich jak sklepy, biura, hotele, pensjonaty, obiekty kulturalno-oświatowe, restauracje, obiekty tzw. agroturystyczne itp.).

 Jak będzie funkcjonował system w Gminie Lutowiska?

1. Do dnia 28 czerwaca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje ( lub korektę deklaracji), w których oświadczą o liczbie mieszkańców w danym gospodarstwie (nieruchomości) oraz o tym, czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny.

2.Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oprócz deklaracji o segregowaniu odpadów dodatkowo wskażą, ile miesięcznie wytwarzają odpadów oraz ile pojemników nimi zapełniają.

3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, (samodzielnie naliczona przez składającego deklaracje) stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (a nie osób zameldowanych!) oraz ustalonej stawki opłaty tj. 7,00 zł lub 12,00 zł lub 22,00 zł od osoby.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób niesegregowany wynosi 22,00 zł od osoby zamieszkałej za miesiąc.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób segregowany bez odpadów biodegradowalnych wynosi 7,00 zł od osoby za miesiąc.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób segregowany z odpadami biodegradowalnych wynosi 12 ,00 zł od osoby za miesiąc.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Rada Gminy ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

 • Odpady selektywnie zebrane w worku żółtym lub zielonym o poj. 100 l – 8,00 zł

 • Pojemnik o pojemności 120 l – 22,00 zł,

 • Pojemnik o pojemności 240 l – 42,00 zł,

 • Pojemnik ( kontener KP 7) o pojemności 7 000 l – 1210,00 zł,

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy.

Segregacja odpadów jest opłacalna!

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH MIESZKAŃCY MOGĄ NIEODPŁATNIE DOSTARCZAĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GODZINACH OTWARCIA. 

Na podstawie art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015  poz. 1688)

• dystrybutor jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (również dostarczając ten sprzęt bezpośrednio do domu klienta) do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeżeli jest on tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

• dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej, co najmniej 400 m2 jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów oddawanego zużytego sprzętu nie przekracza 25 cm.

Godziny przyjmowania odpadów selektywnie zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Smolniku

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj - poniedziałek od 700 do 800
- wtorek od 1200 do 1300
- środa od 700 do 800
- czwartek od 1500 do 1600
- piątek od 1200 do 1300 
czerwiec  - poniedziałek od 700 do 900
- wtorek od 1100 do 1300
- środa od 700 do 900
- czwartek od 1400 do 1600
- piątek od 1100 do 1300 
lipiec, sierpień  - poniedziałek od 700 do 1100
- wtorek od 1100 do 1500
- środa od 700 do 1100
- czwartek od 1300 do 1700
- piątek od 1100 do 1500 
wrzesień - poniedziałek od 700 do 900
- wtorek od 1100 do 1300
- środa od 700 do 900
- czwartek od 1400 do 1600
- piątek od 1100 do 1300 
październik, listopad, grudzień  - poniedziałek od 700 do 800
- wtorek od 1200 do 1300
- środa od 700 do 800
- czwartek od 1500 do 1600
- piątek od 1200 do 1300

Kalendarz

p Wrzesień 2019 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30